Geelkerken & Geelkerken

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

U bent ziek of moet een re-integratie traject in

Indien u wegens ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden te verrichten wilt u zich focussen op het herstel en zo min mogelijk bezig zijn met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Helaas ontkomt u er vaak niet aan doordat spanningen hoog oplopen tussen werkgever en werknemer. Het kan dan ook nooit kwaad om u te laten informeren over zowel uw rechten en plichten bij ziekte, als die van uw werkgever.

Loondoorbetaling

Bij ziekte is uw werkgever in eerste instantie verplicht gedurende twee jaar uw loon door te betalen. Wanneer uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie doet dan kan deze loondoorbetalingsplicht van twee jaar worden verlengd. Tijdens deze periode van ziekte geldt er een opzegverbod.

Omvang loondoorbetaling

Uw werkgever is verplicht gedurende twee jaar tenminste 70% van uw loon door te betalen, gemaximeerd op het maximumdagloon. Op basis van de tussen u en uw werkgever gesloten arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde CAO kan deze verplichting op een percentage hoger dan 70% zijn gesteld.

Re-integratie

Op u en uw werkgever rust een re-integratieverplichting. Een werkgever zal er alles aan moeten doen om u weer terug te laten keren in uw eigen, of een andere passende functie binnen het bedrijf. Wanneer dat niet mogelijk is dan dient uw werkgever te zoeken naar mogelijkheden buiten zijn eigen onderneming. U zult hier in redelijkheid zo goed mogelijk aan mee moeten werken. Onvoldoende meewerken kan (nadelige) gevolgen voor u hebben.

Loonstop

Wanneer u niet aan uw reïntegratieverplichtingen voldoet kan uw werkgever na een waarschuwing uw loonbetaling stopzetten. Voldoet  u alsnog aan uw reïntegratieverplichtingen, dan zal de werkgever uw loon weer moeten betalen.

Deskundigenoordeel

Indien u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts over uw ziekte en/of uw mogelijkheden tot het verrichten van arbeid, dan is het mogelijk om een second opinion (deskundigenoordeel) aan te vragen bij het UWV. Er wordt dan door een onafhankelijke deskundige naar uw situatie gekeken.

Beëindiging tijdens ziekte

In beginsel heeft u bij vrijwillige beëindiging tijdens ziekte geen recht op een WW- of ZW-uitkering, LET HIER GOED OP. Voordat u een dergelijk traject ingaat is het daarom verstandig u te laten adviseren door een arbeidsrechtspecialist.

Laat u adviseren

De regels omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complex, omvangrijk en bovendien continue aan verandering onderhevig. Zorg er voor dat u zich tijdig en juist laat informeren om problemen te voorkomen.

Meld hier
uw zaak aan
 
  • Vrijblijvende prijsindicatie
  • Scherpe tarieven
  • Betrouwbaar & slagvaardig
  • Altijd persoonlijk

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde