Geelkerken & Geelkerken

All-in uurloon toegestaan?

All-in uurloon

Is een all-in uurloon toegestaan? Inmiddels is de lijn in de rechtspraak helder. Een all-in uurloon is toegestaan als aan een aantal heldere vereisten is voldaan.

Meest recent is een op 21 januari 2014 gepubliceerde uitspraak van de Kantonrechter Zaandam. Daar ging het om de vraag of Albert Heijn een all-in uurloon mocht uitkeren.

All-in uurloon

Albert Heijn hanteerde een ‘all-in’ uurloon waarbij gelijktijdig met het reguliere loon het loon over de opgebouwde vakantierechten werd uitgekeerd. Tijdens het opnemen van vakantie werd dan geen loon meer uitbetaald.

Bij een werknemer met een all-in loon bestaat het risico dat hij geen vakantie zal opnemen. Als het loon over vakantiedagen vooraf wordt uitbetaald, kan het immers voorkomen dat de werknemer afziet van het opnemen van vakantie omdat hij zijn vakantieloon heeft opgemaakt nog voor aanvang van zijn vakantie en hij zich een vakantie zonder inkomen niet kan permitteren.

Kantonrechter Zaandam

Het all-in loon wordt door deze Kantonrechter toegestaan omdat er geen sprake is van afkoop van vakantie. Er is enkel sprake van het uit elkaar laten lopen van twee onderdelen van het vakantierecht: de uitbetaling van het vakantieloon en vrije tijd. Ook neemt de Kantonrechter in zijn oordeel mee dat de werknemers in kwestie met een all-in uurloon gewoon vakantiedagen kunnen opnemen en er zelfs contact wordt gezocht met de individuele werknemer indien blijkt dat deze onvoldoende vakantie opneemt. Eerder had het Hof van justitie al bepaald dat de Europese Richtlijn over de organisatie van de arbeidstijd zich niet verzet tegen het op heldere en begrijpelijke wijze uitkeren van bedragen als loon voor vakantie samen met het loon voor de verrichte arbeid, mits de werknemer daadwerkelijk vakantie opneemt.

Op grond van de rechtspraak kan dus worden geconcludeerd dat een all-in uurloon alleen is toegestaan indien (a) de werknemer gewoon vakantie opbouwt, (b) het all-in uurloon er niet toe leidt dat de werknemer de door hem opgebouwde vakantie niet meer opneemt of niet zonder belemmering kan opnemen, (c) duidelijk is hoe het all-in uurloon is opgebouwd en (d) de werknemer geen (financieel) nadeel ondervindt door het all-in uurloon.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde