Geelkerken & Geelkerken

Arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer werknemer en werkgever in overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen dan gebeurt dat door het sluiten van een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt aangeduid als een vaststellingsovereenkomst. Maar wat moet er eigenlijk allemaal in een vaststellingsovereenkomst staan?  Belangrijk is dat elke beëindiging…

strafrechtelijke veroordeling

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beschermt de marktpositie van de werkgever. Tegelijkertijd beperkt het de vrije arbeidskeuze van de werknemer. Daarom moet er zorgvuldig worden omgegaan met het concurrentieding en is het gebruik hiervan aan banden gelegd. Wat geldt er…

Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een uitspraak die grote gevolgen heeft voor werknemers die vanuit huis opereren en ergens anders een opdracht moeten uitvoeren zoals adviseurs, accountmanagers, loodgieters etc. Het Europese Hof deed uitspraak in een…

Vaststellingsovereenkomst

Wanner de werkgever en/of de werknemer het dienstverband willen beëindigen, dan zal vrijwel altijd eerst getracht worden overeenstemming te bereiken over beëindiging. Meestal is het de werkgever die wil opzeggen. Het is dan aan de werknemer om al of niet…

    Wanner de werkgever en/of de werknemer het dienstverband willen beëindigen, dan zal vrijwel altijd eerst getracht worden overeenstemming te bereiken over beëindiging. Meestal is het de werkgever die wil opzeggen. Het is dan aan de werknemer om al…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Flexibilisering arbeidsrelaties Een flexibele schil rond het vaste personeelsbestand is voor veel werkgevers aantrekkelijk. Detachering is één van de mogelijkheden om dat te bereiken. Andere mogelijkheden zijn het sluiten van nul-urencontracten, contracten voor bepaalde tijd, freelance overeenkomsten enzovoort. Kiezen van…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Naturlijk heeft u er alles aan gedaan om te voorkomen dat uw werknemers (langdurig) ziek worden. Toch kunt ook u te maken krijgen met (langdurig) zieke werkenemers. Wet Verbetering Poortwachter Indien een werknemer arbeidsongeschikt uitvalt, is dit vaak een hele…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Vanwege diverse economische redenen kan besloten worden te reorganiseren. De volgende subcategorieën worden hierin onderscheiden:   Slechte financiële situatie; Werkvermindering; Organisatorische veranderingen/reorganisatie; Technologische veranderingen; Beëindiging van bedrijfsactiviteiten; Bedrijfsverhuizing; Vervallen van (loonkosten)subsidie. UWV Werkbedrijf/Wederzijds goedvinden Wanneer u als werkgever om een…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Indien er sprake is van een reorganisatie dan heeft dit vaak het ontslag van meerdere medewerkers tot gevolg. In beginsel bepaalt de werkgever of een bepaalde situatie tot noodgedwongen ontslagen moet leiden. Daarin heeft de werkgever een zekere ondernemersvrijheid. Het…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Indien u wordt geschorst of op non-actief wordt gesteld dient u zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Een schorsing kan een opstap zijn naar verdere maatregelen zoals ontslag. Of u terecht of onterecht bent geschorst, uw handelingen en houding direct na…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Indien u wegens ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden te verrichten wilt u zich focussen op het herstel en zo min mogelijk bezig zijn met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Helaas ontkomt u er vaak niet aan doordat spanningen hoog oplopen tussen werkgever en…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Het uitgangspunt is dat uw werkgever uw loon tijdig en volledig voldoet. Wat veel werknemers zich niet realiseren is dat er in de wet staat vermeld dat indien uw werkgever te laat is met het betalen van loon, een wettelijke…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

De wet en rechtspraak stellen complexe eisen aan de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door werkgevers. Het is voor de werkgever van belang dat de onderneming flexibel blijft en dat de relatie met de werknemer daar waar nodig aangepast kan worden….

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Soms is een ontslag onvermijdelijk. U heeft er alles aan gedaan om het ontslag te voorkomen, maar kan uitendelijk niet anders concluderen dan dat ontslag de enige oplossing is. Dossieropbouw Ontslag op een correcte wijze aanzeggen is essentieel wilt u niet in…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 50.000 mensen ontslagen. Bij ieder bedrijf komt het ontslag van een werknemer wel eens voor. Wanneer een ontslag voor u dreigt, dan is het van belang dat u weet wat uw mogelijkheden zijn…

Gepost in Arbeidsrecht
Comments Closed
All-in uurloon

Is een all-in uurloon toegestaan? Inmiddels is de lijn in de rechtspraak helder. Een all-in uurloon is toegestaan als aan een aantal heldere vereisten is voldaan. Meest recent is een op 21 januari 2014 gepubliceerde uitspraak van de Kantonrechter Zaandam….

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde