Geelkerken & Geelkerken

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd geldig?

strafrechtelijke veroordeling

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beschermt de marktpositie van de werkgever. Tegelijkertijd beperkt het de vrije arbeidskeuze van de werknemer. Daarom moet er zorgvuldig worden omgegaan met het concurrentieding en is het gebruik hiervan aan banden gelegd. Wat geldt er precies bij contracten voor bepaalde tijd?

Artikel 7:653 BW bepaalt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig is wanneer er is voldaan aan de volgende vereisten:

  • het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn aangegaan;
  • de werknemer moet meerderjarig zijn;
  • het concurrentiebeding moet gemotiveerd weergeven waarom zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen

Indien aan deze vereisten niet is voldaan dan is het concurrentiebeding niet geldig. Onlangs oordeelde de rechter nog dat de onderneming Continu de genoemde zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende concreet heeft gemaakt en dat de noodzakelijkheid van het beding onvoldoende is toegelicht. De in het contract opgenomen motivering:

“de door werknemer te bekleden functie van adviseur heeft hem/haar toegang tot belangrijke informatie, daaronder begrepen tarifering en marges, zowel ten aanzien van opdrachtgevers van werkgeefster alsook van werkgeefster zelf”

heeft volgens de rechtbank een algemene strekking en is onvoldoende kenbaar toegesneden op de individuele werknemer (rechtbank Amsterdam 24 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1680).

Terzijde stellen concurrentiebeding

Indien aan de vereisten wel is voldaan betekent dat niet gelijk dat het concurrentiebeding altijd standhoudt. In de volgende gevallen kan de rechter het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk terzijde stellen:

  • indien er in de praktijk geen sprake blijkt van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dat een concurrentiebeding noodzakelijk maakt;
  • indien de werknemer onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot de te beschermen belangen van de werkgever;
  • indien de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Bovendien kan de rechter bepalen dat zolang een concurrentiebeding een werknemer in belangrijke mate belemmert de werkgever aan de oud werknemer een vergoeding dient te betalen.

Conclusie

Een concurrentiebeding in een overeenkomst voor bepaalde tijd vergt dus aandacht. Wordt het beding niet op juiste wijze aangegaan, of is de formulering niet goed dan is er geen sprake van een geldig beding, terwijl ook een wel geldig overeengekomen concurrentiebeding niet altijd stand houdt.

Een werknemer hoeft zich dus niet neer te leggen bij een beding, net zo goed als een werkgever niet iedere concurrentie van oud werknemers hoef te respecteren.

Heeft u te maken met een concurrentiebeding en ontstaat of is hierover een geschil dan informeren wij u uiteraard graag over de mogelijkheden. U kunt ons bellen of ons per mail bereiken op info@geelkerkenlaw.nl.

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde