Geelkerken & Geelkerken

Wijziging van dienstrooster en privébelangen

Waar moet een werkgever rekening mee houden bij het wijzigen van het dienstrooster? Kunnen privébelangen van werknemers wijziging in de weg staan?

Voor een wijziging van het dienstrooster is in beginsel de instemming van de werknemer nodig. In sommige gevallen kan van een werknemer worden verlangd dat hij instemt. Wanneer de werknemer niet instemt zal het veelal aankomen op een afweging van belangen.

Flexibiliteit werknemer

Omdat de wijziging van werktijden in het verlengde ligt van het instructierecht van de werkgever, mag er bij roosterwijzigingen doorgaans veel flexibiliteit van de werknemer worden verwacht. Hierbij geldt dat de werkgever zwaardere belangen zal moeten hebben naar mate hij de werktijden ingrijpender wil wijzigen.

Uit de rechtspraak zijn een aantal uitgangspunten af te leiden:

  • hoe ingrijpender de wijzigingen, des te zwaarder de belangen van de werkgever dienen te zijn;
  • de wijziging moet niet verder gaan dan noodzakelijk;
  • het aan de werknemer gunnen van een redelijke termijn om diens privésituatie af te stemmen op het nieuwe werkrooster draagt bij aan de redelijkheid van een voorstel. Hierbij wordt over het algemeen uitgegaan van een termijn van enkele maanden.

Privéomstandigheden van de werknemer

In de belangenafweging zullen met name de privéomstandigheden van de werknemer afgewogen moeten worden. De belangenafweging verschilt per geval, waardoor het niet altijd duidelijk is of een roosterwijziging ingevoerd mag worden. Een duidelijk voorbeeld was de weigering door een werkneemster die door late werktijden geen contact meer kon hebben met haar kinderen.

De betreffende werkneemster werkte jarenlang op drie dagen in de ochtend. Haar werkgever wilde een ploegendienstrooster instellen, waardoor zij om de week de late dienst moest invullen. Hierdoor zou zij op deze dagen geen contact hebben met haar twee kinderen (5 en 9 jaar oud). Dat de werkneemster er veel belang aan hechtte dat zij er ’s middags (en tot hun bedtijd) voor haar opgroeiende kinderen zou zijn, achtte de kantonrechter goed voorstelbaar (Ktr. Utrecht 9 juni 2010, JAR 2010/225).

Conclusie

Van geval tot geval zal gekeken moeten worden of de belangen van de werkgever of de belangen van de werknemer prevaleren. Van belang is dat er door werkgevers zorgvuldig wordt gehandeld, zodat er niet (onnodig) onvrede onder werknemers ontstaat. Er zal rekening gehouden moeten worden met belangen van werknemers.

Heeft u te maken met een (op handen zijnde) wijziging van een werkrooster en ontstaat hierover een geschil dan informeren wij u uiteraard graag over de mogelijkheden. U kunt ons bellen of ons per mail bereiken op info@geelkerkenlaw.nl

Leave a comment

© 2015 Geelkerken & Geelkerken | Webdesign Thordar Webarchitecten | Logo en artwork 100% Hilde